Veelgestelde vragen transitie naar de gemeente

pdf
Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd binnen de jeugdhulp. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar, waaronder ook de hulp binnen de jeugd-GGZ zoals De Jutters biedt. Wij kunnen ons voorstellen dat je hierover vragen hebt. Daarom hebben we de belangrijkste informatie voor je op een rij gezet.

Wetswijziging

Wat verandert er?
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Zij betalen de kosten van de behandeling voor alle jongeren tot 18 jaar. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-GGZ wordt niet meer vergoed door de zorgverzekering. Dit geldt alleen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder, dan wordt je behandeling nog wel vergoed door de zorgverzekeraar. Let op: op het moment dat je 18 wordt moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Voor deze hulp geldt een verplicht eigen risico (voor 2016 is dit € 385).

Andere onderdelen van de jeugd-GGZ die de zorgverzekeraar nog wel blijft betalen zijn:

  • Behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
  • Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling verblijven (medicijnen die je zelf met een recept bij de apotheek kunt ophalen).

Wat niet verandert, is dat onze behandelaars zich blijven inzetten om je de zorg te bieden die nodig is. We zullen er alles aan doen om te zorgen dat je van deze verandering zo min mogelijk last hebt.

Ik heb nu recht op zorg. In de nieuwe Jeugdwet staat dat de gemeente een zorgplicht heeft. Wat is het verschil?
Het wettelijk recht op zorg wordt vervangen door een plicht voor gemeenten om jeugdhulp te bieden. Dit betekent dat de gemeente het mogelijk moet maken dat gezinnen en kinderen die dat nodig hebben, hulp ontvangen.

Is de zorg die in 2015 geboden wordt in alle gemeenten hetzelfde?
Welke hulp je krijgt verschilt per gemeente, omdat gemeenten zelf mogen kiezen welke hulp zij beschikbaar stellen voor hun inwoners. Wel is er veel samenwerking tussen gemeenten in regio's, dus zullen er geen grote verschillen ontstaan.

Zorgcontinuiteit

Gaat mijn behandeling gewoon door?
Ja, het is in de wet vastgelegd dat alle jongeren die al zorg krijgen op 1 januari 2015 en de jongeren die op dat moment op de wachtlijst staan, recht hebben op continuïteit van zorg. Dit ‘overgangsrecht' geldt tot de behandeling wordt afgesloten in 2015 of tot uiterlijk 1-1-2016.

Houd ik mijn eigen behandelaar?
Een belangrijke verandering voor onze organisatie is dat er een groep medewerkers gaat werken in de Jeugdteams. Dit heeft gevolgen voor de personeelsbezetting. Ook krijgen we minder geld van de gemeenten, waardoor we noodzakelijk als organisatie moeten krimpen. Dit kan dus ook gevolgen hebben voor jou.

Heb ik een nieuwe verwijzing nodig?
Is een nieuwe behandeling nodig? Of moet de behandeling ook na 1 januari 2016 doorlopen? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig. Verloopt je indicatie al begin 2015, dan is het belangrijk om snel een nieuwe verwijzing aan te vragen. Ook in 2015 kan de huisarts, jeugdarts of een medisch specialist je nog steeds direct naar De Jutters verwijzen. En daar komt ook een andere verwijsroute bij. In iedere gemeente komen Jeugdteams (per wijk, op school of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin) waarin medewerkers uit verschillende jeugdzorgorganisaties zitten. De Jeugdteams zijn laagdrempelig en bieden lichte vormen van behandeling. Als het nodig is, kunnen ook zij je doorverwijzen naar zwaardere zorg, zoals de specialistische zorg van De Jutters.

Hoe krijg ik in 2015 nieuwe hulp voor mijn kind als de oude indicatie afloopt?
Het indiceren door Bureau Jeugdzorg en het CIZ stopt per 1 januari 2015. Vanaf dan wordt de toegang tot jeugdhulp geregeld via het jeugdteam/sociaal (wijk)team, de huisarts of medisch specialist in uw gemeente.

Privacy

De Jutters is wettelijk verplicht om gemeenten te informeren welke inwoners onder de 18 jaar bij ons in behandeling zijn. Wij leveren alleen persoonsgegevens aan en geven geen informatie over de hulpvraag of behandeling. Lees meer over kwaliteit, privacy, rechten en plichten.

Wat gebeurt er met mijn dossier?
Voor de dossieroverdracht volgt een landelijke regeling. Deze regeling is op dit moment nog niet vastgesteld. Begin volgend jaar is dit wel duidelijk en kan je behandelaar daar meer over vertellen.

Kosten

Hoe zit het met de eigen bijdrage?
Ook in 2015 betaal je tot 18 jaar geen eigen risico. Wat wel verandert in de nieuwe Jeugdwet is dat ouders - bij een klinische opname en deeltijdbehandeling - een ouderbijdrage moeten betalen. Dit is omdat ouders minder kosten maken wanneer het kind een deel van de tijd niet meer thuis woont. Als uw kind in 2014 deze vormen van zorg al kreeg, hoeft u in 2015 geen eigen bijdrage te betalen zolang de indicatie duurt. Ook als uw kind naar aanleiding van het plegen van een strafbaar feit door de rechter strafrechtelijk is geplaatst, hoeft u geen ouderbijdrage te betalen. Een aantal gemeenten zoals Den Haag en Rotterdam zien af van het innen van de eigen bijdrage. Wat er voor uw situatie geldt, kunt u het beste navragen bij uw eigen gemeente.
Vanaf 1 januari 2015 gaat het CAK (Centraal Administratie Kantoor) voor gemeenten de vaststelling en de inning van ouderbijdragen uitvoeren. U ontvangt een factuur voor de eigen bijdrage van het CAK. U betaalt uw eigen bijdrage dus rechtstreeks aan het CAK. Meer informatie hierover staat in de Factsheet Ouderbijdrage.

Persoonsgebonden budget

Heeft uw kind een persoonsgebonden budget (PGB)?
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het PGB. De werkwijze verandert ook. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat de regeling uitvoeren. U krijgt geen geld meer op uw rekening, maar de SVB beheert het PGB-budget voor u. Als uw kind een PGB heeft, ontvangt u hierover een aparte brief van uw gemeente.

Gemeenten

Ik ga verhuizen naar een andere gemeente. Kan de zorg die mijn kind nu krijgt doorgaan?
Of u dezelfde jeugdhulp krijgt en hoe deze hulp eruit zal zien in uw nieuwe woongemeente is niet op voorhand te zeggen. Ons advies is om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw nieuwe woongemeente.

Wat doet het jeugdteam of sociaal (wijk)team?
In uw gemeente komt een team dat lichte vormen van jeugdhulp biedt. Per gemeente kan de naam van dit team verschillen: expertteam, kernteam, jeugdteam, sociaal wijkteam en consult- en diagnostiekteam. Zij bieden allemaal hetzelfde. Dit team bestaat uit medewerkers die jeugdhulp bieden op het gebied van opgroeien en opvoeden, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als het team niet in staat is zelf de benodigde hulp te bieden aan een kind of gezin dan kan het team er een andere hulpverlener bij halen, die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in de aanpak van de vraag van het kind/gezin. Gezinnen met meer hulpvragen krijgen binnen het team een vast aanspreekpunt, volgens het principe 1 gezin - 1 plan - 1 begeleider. Het gezin maakt samen met deze begeleider een plan voor de meest passende jeugdhulp. Als dat nodig is voor de uitvoering van het plan, kan de begeleider besluiten er één of meer andere hulpverleners bij te halen.

Wat wordt bedoeld met: één gezin, één plan, één begeleider?
Als een kind of gezin meerdere hulpvragen heeft, dan worden deze in samenhang aangepakt. Het gezin maakt samen met de begeleider uit het jeugdteam/sociaal (wijk)team daarom één plan van aanpak. De begeleider kan zelf de nodige hulp bieden en indien nodig andere hulp erbij halen, bijvoorbeeld de specialistische hulp van De Jutters. Waar of door wie het kind ook geholpen wordt, de begeleider van het gezin blijft altijd betrokken als aanspreekpunt. Dit is de kern van de aanpak ‘één gezin, één plan, één begeleider'. De gemeente wil hiermee bereiken dat gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen en dat de hulp die zij krijgen van verschillende hulpverleners beter op elkaar wordt afgestemd.

Kan ik ook naar de huisarts gaan als ik een hulpvraag heb over mijn kind?
Ja. U kunt ook via een verwijzing door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts terecht komen bij De Jutters. Ook in dat geval overleggen de behandelaren van De Jutters met u en uw kind om te bepalen welke hulp nodig is.

Wat is het woonplaatsbeginsel?
Als een kind jeugdhulp nodig heeft is het belangrijk om te weten onder wiens verantwoordelijkheid het kind valt, in deze context bedoelen we: onder welke gemeente. Meestal is dat direct duidelijk, maar soms ligt het ingewikkelder. In dat soort situaties kunt u een speciaal stroomschema raadplegen.

Meer informatie

Je krijgt veel informatie over de veranderingen in de zorg. Bijvoorbeeld via kranten, televisie en radio. Of via brieven van de gemeente, de overheid en jouw zorgverzekeraar. Heb je vragen over de veranderingen in de zorg? Neem dan contact op met jouw behandelaar. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@dejutters.com

De overheid heeft een speciale website ingericht waar je veel informatie over de transitie naar de gemeenten vindt: www.hoeverandertmijnzorg.nl

Vragen of afspraak maken?

Wij zijn elke werkdag open van 08:00 uur tot 17:00 uur
Mailen Aanmelden