Fusie De Jutters en Jeugdformaat voor beter aansluitende zorg

Per 1 januari 2014 gaan De Jutters (jeugd-ggz) en Jeugdformaat (jeugd- en opvoedhulp) samen verder. De raden van toezicht van de twee organisaties in Haaglanden hebben dat besloten. Het besluit wordt nu voorgelegd aan de  ondernemings- en medezeggenschapsraden van beide instellingen. Zorg en behandeling  sluiten beter op elkaar aan, als de jeugd-ggz en de jeugd- en opvoedhulp samen worden gebracht. Kinderen, jongeren en hun familie in de regio Haaglanden krijgen zo van één organisatie een breed aanbod van jeugdzorg.


De voornaamste reden voor de fusie is het verbeteren van de zorg voor kinderen, jongeren en hun familie. Alle kinderen en jongeren met psychische of jeugd- en opvoedproblemen kunnen binnen één organisatie worden geholpen, er valt niemand meer tussen wal en schip. Veel cliënten van Jeugdformaat en De Jutters hebben zowel jeugdhulp als jeugd-ggz nodig. De hulpverlening verbetert als beide instellingen op organisatorisch en financieel vlak samengaan. De zorg en behandeling thuis, op school, in de wijk en op de verschillende locaties, worden beter op elkaar afgestemd. Hierdoor kunnen meer gezinnen thuis hulp krijgen en sneller op eigen kracht verder.

0ok biedt de fusie een meerwaarde op bedrijfseconomisch vlak, waardoor bezuinigingen in de sector de komende jaren beter zijn op te vangen. Jeugdformaat en De Jutters zijn hiermee goed voorbereid op de transitie in de jeugdzorg vanaf 2015, waarbij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten gaat.

De organisaties werken sinds 2006 al succesvol met elkaar samen. Voorbeelden hiervan zijn het preventieaanbod van Opvoeden in de Buurt in de Centra voor Jeugd en Gezin, de Jeugdformaat Jutters Combinatie (JJC), een gesloten jeugdzorgplus instelling in Den Haag en MTFC, een behandeling voor jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Als de fusie doorgaat, dan bestaat  de raad van bestuur van de nieuwe organisatie uit voorzitter Fred Venus en AnnePauline Cohen. Venus is de huidige voorzitter van de raad van bestuur van Jeugdformaat en Cohen is lid van de raad van bestuur van De Jutters. Beide bestuurders zien er naar uit om samen met alle partners te werken aan een gezonde toekomst voor de jeugd.


Over Jeugdformaat

Jeugdformaat is de organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden. Jeugdformaat begeleidt en ondersteunt jaarlijks ongeveer 7.000 gezinnen en bijna 1.100 pleeggezinnen.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op: mail ons of bel 070 850 7 891.