Rechten en plichten

pdf

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u en uw kind bij het aangaan van een behandeling? Bijvoorbeeld op het gebied van uw dossier, privacy en kwaliteit van zorg? Dat staat beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over uw en onze rechten en plichten. Het geeft u duidelijkheid over wat u en uw kind kunnen verwachten wanneer u bij ons in behandeling bent.

Uw gegevens kunnen volledig geanonimiseerd, dus niet herleidbaar tot een persoon, gebruikt worden voor onze administratieve doeleinden en onderzoek. Kijk ook op veelgestelde vragen voor meer informatie.

Bent u tevreden over de behandeling van uw zoon of dochter, vertel het ons. Maar ook als u niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag van u. Samen met u gaan we uw klacht aanpakken. U geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren.

Onze cliëntenraad denkt mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die patiënten aangaan.

Rechten van jongeren van 16 jaar en ouder

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde rechten als volwassenen. Een jongere moet zelf toestemming geven voor een behandeling. De jongere heeft daarbij het recht om volledig geïnformeerd te worden. Toestemming van de ouders is niet meer nodig. De hulpverlener heeft echter wel een inspanningsverplichting om de ouders te informeren in het belang van de behandeling van hun kind.

Inzage in het medisch dossier

De jongere kan zelf inzage in zijn medisch dossier vragen. Hij kan ook een kopie van (een gedeelte van) het dossier krijgen. De ouders hebben geen recht dit dossier in te zien, tenzij de jongere hiermee instemt.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderdeel? Stelt u deze dan aan uw hulpverlener. De website www.jadokterneedokter.nl geeft op een speelse manier informatie over deze rechten voor kinderen en jongeren.

Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie of download de app direct.

Privacy

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Wilt u meer weten over ons privacybeleid? Lees onze korte Privacyverklaring of ons volledige privacyreglement.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de resultaten van onze behandelingen te meten maken wij gebruik van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens uw behandeling, vragen wij of u een vragenlijst in wilt vullen die gaat over uw klachten. De uitkomst van deze vragenlijst gebruiken wij voor een aantal, uitsluitend interne, doeleinden.

In de behandeling

In de eerste plaats zijn de uitkomsten van deze vragenlijsten van belang voor u om met uw behandelaar te bespreken of de behandeling voldoende aanslaat. Indien nodig, kan de behandeling bijgesteld worden. 

Voor betere geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast gebruiken we de gegevens van patiënten die de ROM invullen om de behandelresultaten van groepen patiënten te vergelijken. In dit geval zorgen we ervoor dat niet meer bekend is om welke patiënten het gaat. Een voorbeeld hiervan is dat we onderzoeken of bepaalde kenmerken kunnen voorspellen welke behandeling de grootste kans op resultaat geeft.

Invullen vragenlijsten ROM

U bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen. We stellen het echter wel zeer op prijs, voor het volgen van de resultaten van uw eigen behandeling en ook omdat het ons in staat stelt onderzoek te doen naar steeds betere behandelmethoden.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dat bij uw behandelaar aangeven. Wanneer uw gegevens voor onderzoek naar behandelresultaten gebruikt worden, worden gegevens zo bewerkt dat ze niet herleidbaar zijn naar een persoon. Uw privacy is hiermee gewaarborgd.

Vragen of afspraak maken?

Wij zijn elke werkdag open van 08:00 uur tot 17:00 uur
Mailen Aanmelden