Schoolverzuimgroep

pdf

De schoolverzuimgroep is er voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar bij wie schoolverzuim op de voorgrond staat. Dit kunnen jongeren zijn met psychiatrische problematiek en/of problemen thuis en/of met een pestverleden en andere negatieve gebeurtenissen in de voorgeschiedenis. Bij deze jongeren is de schoolcarrière vastgelopen en vaak zijn leerplicht en de jeugdreclassering betrokken.

Enige motivatie voor behandeling is wenselijk, uiteindelijk is het doel dat de jongere elke doordeweekse dag zelfstandig naar Het Palmhuis komen. Het is noodzakelijk dat de jongere een vaste en redelijk stabiele woonplek heeft. De meeste jongeren komen uit Den Haag en omgeving. De reistijd tussen woonplek en Het Palmhuis, met openbaar vervoer, moet binnen redelijke grenzen liggen.

Werken aan een goede toekomst

Het uitgangspunt van de behandeling is het herstel ondersteunend werken. Dit betekent dat er wordt gestreefd naar een klimaat van hoop, er is ruimte voor het eigen verhaal van de jongere, sterke kanten van jongeren worden bekrachtigd (empowerment) en jongeren worden gestimuleerd om te werken aan een goede toekomst –vanuit de eigen regie-  en oude gedragspatronen te doorbreken. Er wordt veel nadruk gelegd op het aangaan en vooral vasthouden van het contact met de jongeren en hun gezin.

De behandeling richt zich op het vergroten van kwaliteit van leven en het verminderen van problemen. Dit doen wij door het vergroten van de mogelijkheden van de jongere, met doelstellingen als het verwerken en leren omgaan met problemen, afname van (gedrags)problemen en werken aan een toekomstperspectief op het gebied van dagbesteding, scholing en arbeidstoeleiding, vrije tijdsinvulling, wonen, sociaal functioneren en het versterken van het netwerk (o.a. familie). Het behandelprogramma duurt ongeveer 5 maanden. Korter en langer is ook mogelijk.

Het behandelprogramma

Er wordt op de schoolverzuimgroepen zowel individueel als in een groep gewerkt. Sociale vaardigheidstraining, emotieregulatie en stresshantering, vrijetijdsinvulling, drugspreventie en assertiviteit zijn centrale thema's maar ook zelfstandigheidtraining en psycho-educatie. We zetten hiervoor zowel verbale als non-verbale therapieën in. Het gezin wordt nauw betrokken bij de behandeling. Het onderwijs wordt aangeboden op de locatie door het Flexcollege.

Als het de jongere in het begin niet lukt om zelfstandig naar Het Palmhuis te komen (bijvoorbeeld vanwege angst) dan kunnen de medewerkers van Het Palmhuis de jongere komen ophalen en stapsgewijs de jongere leren om zelfstandig te komen.

Aanmelden

Jongeren kunnen verwezen worden door Jeugdbescherming West (reclassering, jeugdbescherming), jeugdhulpverlening, psychiatrische instellingen, justitiële inrichtingen, gesloten jeugdzorg, huisarts, CJG, basis GGZ en andere hulpverleningsinstanties. Van de verwijzer kan worden verwacht dat deze betrokken blijft en aanspreekpunt is voor de behandelaar van de jongere.

Locatie

Carel Reinierszkade, Den Haag