Contact met ouders en gezin

Contact met ouders en gezin

pdf

Een opname op de Albatros is allereerst een zaak van de jongere zelf. De jongere kiest zelf voor deze vorm van hulp en kiest ook zelf zijn of haar doelstellingen voor de behandeling. Contact met ouders/verzorgers vinden wij bij De Jutters echter ook erg belangrijk. Daarom betrekken wij u als ouders/verzorgers altijd bij de behandeling van uw kind. Zeker in een kinder- en jeugdinstelling geldt dat u als ouders/verzorgers verantwoordelijk blijft voor uw kind. Wij houden u daarom regelmatig op de hoogte van wat er in de behandeling gebeurt en geven informatie over de vorderingen van uw kind. Dit mag echter nooit achter de rug van uw kind om. Om u op de hoogte te houden worden daarom evaluatiegesprekken gepland waarbij de behandelaar, uw kind zelf en u aanwezig zijn. Zo wordt dus alleen gesproken óver uw kind als hij of zij zelf aanwezig is. Er vinden normaliter, gedurende een volledige behandeling van 9 maanden, 5 evaluatiegesprekken plaats. Elke jongere start met een proefbehandeling van 5 weken en per evaluatieperiode wordt er gekeken of we nog met elkaar doorgaan.
 

Ontwikkeling

De ontwikkeling van een jongere is niet los te zien van de ontwikkeling van het gezin eromheen. De jongeren op de afdeling twijfelen vrijwel allemaal ernstig aan hun eigen identiteit en hebben vaak een negatief zelfbeeld. Naast de individuele problemen hebben zij ook vaak problemen in relaties en communicatie met anderen, met name met het gezin en /of de ouders. Ouders hebben waarschijnlijk al van alles geprobeerd om hun kind te helpen. Wij horen vaak dat ouders zich machteloos voelen. Een gevoel van falen overheerst, vooral op het moment dat ouders de jongere moeten overdragen aan de hulpverlening.

De behandeling levert alleen maximaal resultaat als uw hele gezin kan meegroeien met de jongere. Dus ook met de ontwikkelingen die hij of zij doormaakt in de behandeling. Dit kan ruimte geven voor weer meer vertrouwen in hun groei en zelfstandigheid.

De systeemtherapeut heeft de taak om te kijken naar het ingewikkelde samenspel tussen u, uw kind en de medewerkers en groepsgenoten op de afdeling. Samen met u moeten de spelregels en taakverdeling duidelijk worden opgesteld.

Gezinsintake

In een gezinsintake wordt nagegaan wat de hulpvraag is van alle betrokkenen (o.a. uw kind, u als ouders/verzorgers, de andere leden van uw gezin). Dit noemen wij ‘een gezamenlijke probleem definitie’. De verwachtingen over de behandeling worden voor een deel gekleurd door de ervaring met eerdere hulpverleners. Ook andere gebeurtenissen in de gezinsgeschiedenis kunnen meespelen in de beleving van de problemen. We kunnen stilstaan bij de structuur van uw gezin en de manier waarop u met elkaar omgaat, op dit moment en in vergelijking met vroeger.

In de gezinsintake gaat het ook om de consequenties van de behandeling voor de rest van het gezin. Wat gebeurt er met de andere gezinsleden als uw zoon of dochter in behandeling gaat op de Albatros?

Gezinsgesprekken

In de gezinsgesprekken die twee of driewekelijks worden gehouden tijdens de behandeling op de Albatros, wordt intensief stilgestaan bij ieders gevoelens en gedachten. Zowel die over belangrijke ervaringen in het verleden maar vooral ook de gevoelens op het moment van het gesprek en wat daarin gebeurt ten aanzien van elkaar. We staan stil bij wat er gebeurt inde kamer.

Dit “mentaliseren” over de interacties en hoe je gewend bent je daarin op te stellen, is het voertuig van onze therapie. Voor uw zoon of dochter is het goed om de contacten binnen het gezin gedurende de behandeling ook te vergelijken met zijn of haar ervaringen op de afdeling, zodat patronen herkenbaar worden.

De bedoeling is om in de gezinsgesprekken de communicatie te bevorderen en zo het vertrouwen in elkaar te bevorderen en een nieuw evenwicht met elkaar te zoeken.

Ouderbegeleiding

Onze ervaring is dat ouders juist in het begin veel vragen hebben over onder andere de werkwijze van de afdeling en onzekerheden over wat er thuis van u wordt verwacht. De ouderbegeleider start daarom in deze beginperiode met gesprekken met u. U kunt hiervoor zelf met hem of haar afspraken maken.

In deze gesprekken bespreekt u met de ouderbegeleider uw eigen ervaringen. Er wordt dus niet gesproken over wat er op dat moment met uw kind op de afdeling gebeurt, maar meer wat er met uzelf gebeurt. Er kunnen verschillende zaken aan de orde komen. De gang van zaken op de afdeling, de situatie thuis in het weekend, maar ook de praktische zaken zoals hoe u de nodige vergoedingen kunt regelen.

In deze sessies geven wij ook psycho-educatie over de problematiek van uw kind (hoe kunt u het beste omgaan met een kind die deze problemen heeft) en werken we samen met u aan het accepteren van het feit dat uw kind deze problemen heeft en is opgenomen. Daarbij kunnen we ook stilstaan bij de prognose en de perspectieven. Daarnaast verzamelen we informatie over de ontwikkelingsgeschiedenis van uzelf en uw kind, ter informatie voor het team in de behandeling van uw kind. De ouderbegeleider blijft gedurende de hele behandeling voor u beschikbaar om te praten over uw ervaringen en gevoelens.

De ouderbegeleider en systeemtherapeut zijn ook degenen die uw vragen en telefoontjes beantwoorden. Zodat u hiervoor niet rechtstreeks contact opneemt met de sociotherapeuten of de individueel behandelaar, want die zijn er vooral voor de jongere zelf.

Informatie-avonden

Voor alle ouders van de jongeren die zijn opgenomen op de Albatros organiseren wij regelmatig informatieavonden. Op deze avonden kunnen ouders ervaringen met elkaar uitwisselen, maar ook vragen over de werkwijze van de afdeling en de behandelingsmethodiek. Op deze avonden kan niet op de specifieke problemen van uw eigen kind worden ingegaan. Dergelijke vragen stelt u in de gezinsgesprekken waar de jongeren zelf bij zijn, of in evaluatiegesprekken.

Vragen of een afspraak maken?